Uczniowski Klub Sportowy

#Walne Zebranie Sprawozdawcze UKS „OSTROBRAMSKA”

Serdecznie zapraszamy Państwa na  Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze UKS „OSTROBRAMSKA”, które  odbędzie się dnia 22 września (czwartek) 2016 roku o godzinie 18.30, w  Hotelu IBIS (sala konferencyjna) ul. Ostrobramska 36, Warszawa.

W przypadku braku  obecności w pierwszym terminie ( 22 września 2016 godz. 18.30 ) co najmniej 1⁄2 członków Klubu uprawnionych do głosowania, zgodnie z paragrafem 18 punkt 2 Statutu Klubu UKS Ostrobramska, ustala się drugi termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego- Wyborczego UKS Ostrobramska na dzień 22 września 2016 roku na  godz. 19.00.

Porządek obrad :

 1. otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Klubu UKS Ostrobramska,
 2. wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Klubu,
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego UKS Ostrobramska i jego zdolności do podejmowania uchwał, oraz przyjęcie porządku obrad i planu głosowań,
 4. przedstawienie przez Zarząd „UKS Ostrobramska” Sprawozdania z działalności klubu w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015 r.,
 5. podjęcie przez Walne Zebranie Klubu uchwały w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania Finansowego „Uczniowskiego Klubu Sportowego Ostrobramska” za okres 01.01.2015-31.12.2015 r,
 6. podjęcie przez Walne Zebranie Klubu uchwały w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania Zarządu „Uczniowskiego Klubu Sportowego Ostrobramska” z działalności klubu w okresie 01.01.2015-31.12.2015 r.,
 7. przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Sprawozdania ze swojej działalności w okresie 01.01.2015-31.12.2015 i wniosku w przedmiocie zatwierdzenia absolutorium dla członków Zarządu „Uczniowskiego Klubu Sportowego Ostrobramska”,
 8. podjęcie przez Walne Zebranie Klubu uchwały w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej „Uczniowskiego Klubu Sportowego Ostrobramska” z jej działalności w okresie 01.01.2015-31.12.2015 r.,
 9. podjęcie przez Walne Zebranie Klubu uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Uczniowskiego Klubu Sportowego Ostrobramska”,
 10. podjęcie przez Walne Zebranie Klubu uchwały w przedmiocie przyjęcia nowej treści Statutu Klubu UKS Ostrobramska,
 11. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 12. wybory Członków Zarządu Klubu UKS Ostrobramska,
 13. wybory Członków Komisji Rewizyjnej Klubu UKS Ostrobramska,
 14. wolne wnioski,
 15. zamknięcie Walnego Zebrania Klubu.

BARDZO PROSIMY O UCZESTNICZENIE W TYM ZEBRANIU ! – wybieramy władze Klubu na 3 – letnią kadencję.