Uczniowski Klub Sportowy

#Walne Zebranie Sprawozdawcze UKS „OSTROBRAMSKA”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa na  Walne Zebranie Sprawozdawcze UKS „OSTROBRAMSKA”, które  odbędzie się 22 grudnia (wtorek) 2015 roku o godzinie 17.00, w  kawiarni GEM ul. Osowska 15, Warszawa

W przypadku braku  obecności w pierwszym terminie ( 22 grudnia 2015 godz. 17.00 ) co najmniej 1⁄2 członków klubu uprawnionych do głosowania, zgodnie z paragrafem 18 punkt 2 Statutu Klubu UKS Ostrobramska, ustala się drugi termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego UKS Ostrobramska na dzień 22 grudnia 2015 roku na  godz. 17.30.

Porządek obrad :

 1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Klubu UKS Ostrobramska,
 2. wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Klubu,
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego UKS Ostrobramska i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad i planu głosowań,
 4. przedstawienie przez Zarząd „Uczniowskiego Klubu Sportowego Ostrobramska” Sprawozdania z działalności klubu w okresie 01.01.2014-31.12.2014r.
 5. podjęcie przez Walne Zebranie Klubu uchwały w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania Finansowego „Uczniowskiego Klubu Sportowego Ostrobramska” za okres 01.01.2014-31.12.2014r
 6. podjęcie przez Walne Zebranie Klubu uchwały w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania Zarządu „Uczniowskiego Klubu Sportowego Ostrobramska” z działalności klubu w okresie 01.01.2014-31.12.2014r.,
 7. przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Sprawozdania ze swojej działalności w okresie 01.01.2014-31.12.2014 i wniosku w przedmiocie zatwierdzenia absolutorium dla członków Zarządu „Uczniowskiego Klubu Sportowego Ostrobramska”,
 8. podjęcie przez Walne Zebranie Klubu uchwały w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej „Uczniowskiego Klubu Sportowego Ostrobramska” z jej działalności w okresie 01.01.2014-31.12.2014r.,
 9. podjęcie przez Walne Zebranie Klubu uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Uczniowskiego Klubu Sportowego Ostrobramska”,
 10. podjęcie przez Walne Zebranie Klubu uchwały w przedmiocie przyjęcia nowej treści Statutu klubu oraz Regulaminu uczestnictwa w zajęciach.”
 11. podjęcie przez Walne Zebranie Klubu uchwały w przedmiocie przyjęcia nowej treści deklaracji członkowskiej klubu UKS Ostrobramska oraz ustalenia nowej wysokości miesięcznej składki  członkowskiej dla najstarszej grupy zawodników,
 12. podjęcie przez Walne Zebranie Klubu uchwały w przedmiocie wprowadzenia, począwszy od sezonu 2015/2016, rocznej składki  członkowskiej ,
 13. podjęcie przez Walne Zebranie Klubu uchwały w przedmiocie obniżenia, począwszy od sezonu 2015/2016, miesięcznej  składki  członkowskiej dla drugiego i każdego kolejnego dziecka tego samego opiekuna.
 14. podjęcie przez Walne Zebranie Klubu uchwały w przedmiocie zatwierdzenia projektu nowej umowy szkolenia pomiędzy Klubem i zawodnikami,
 15. wolne wnioski członków Uczniowskiego Klubu Sportowego Ostrobramska,
 16. zamknięcie Walnego Zebrania Klubu,

Projekty dokumentów i uchwał dla  punktów 10 -14 porządku obrad oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014

Serdecznie zapraszamy

Nowy statut „UKS Ostrobramska”
Regulamin uczestnictwa „UKS Ostrobramska”